Serveis · Servicios · Services

diob Exprés

Cedul·les d’habitabilitat· ITE Inspecció Tècnica de Edificis · Expedients d’Activitats

DIOB ESPRESS: Certificado de habitabilidad · ITE Inspección Técnica de Edificios · Expedientes de actividades

DIOB EXPRESS: Certificate of habitability · ITE Inspection of Buildings · Activities Report

diob Bio

Projectes Arquitectura bioclimàtica · Assessorament materials ecològics · Execució sostenible

DIOB BIO: Proyectos Arquitectura bioclimática · Asesoramiento materiales ecológicos · Ejecución sostenible

DIOB BIO: Bioclimatic Architecture Projects · Advice ecological materials · Sustainable execution

diob Energia

Test Energia · Qualificació energètica

DIOB ENERGÍA: Test Energía · Calificación energética

DIOB ENERGY: Power Test · Energy rating

diob Direcció d’obra

Auditoria de projecte · Planificació d’activitats · Gestió de pressupostos i industrials · Control de Qualitat · Llibre de l’Edifici · Manual d’ús i manteniment.

DIOB DIRECCIÓN DE OBRA: Auditoría de proyecto · Planificación de actividades · Gestión de presupuestos e industriales · Control de Calidad · Libro del Edificio · Manual de uso y mantenimiento

DIOB PROJECT MANAGEMENT: Project Audit · Activities Planning · Budgets management & industrial · Quality control · Book Building · Manual of Use and Maintenance

diob Seguretat

Estudi Bàsic de Seguretat i Higiene · Coordinacions de Seguretat

DIOB SEGURIDAD: Estudio Básico de Seguridad e Higiene · Coordinaciones De Seguridad

DIOB SECURITY: Basic Health and Safety Study · Security Coordination

diob Fusta

Disseny arquitectònic amb fusta · Manteniment i rehabilitació de la fusta · Assessorament en productes i derivats de la fusta

DIOB MADERA: Diseño arquitectónico con madera · Mantenimiento y rehabilitación de la madera · Asesoramiento en productos y derivados de la madera

DIOB WOOD: Architectural design with wood · Maintenance and rehabilitation of wood · Advice on products and wood products